Saturday 20 Apr, 2024

Starting at 09:00

Amsterdam Art Center

Donauweg 23, Amsterdam 1043 AJ
Menu

Charity organization 2018 – Stichting Move

stichting move

English text below

Move koppelt jongeren die minder voorsprong hebben dan hun leeftijdsgenoten aan studenten. Door hen samen in actie te laten komen voor hun omgeving merken deze jongeren wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. Op deze manier laten wij hen ontdekken dat zij de wereld kunnen veranderen. Move is op dit moment in tien grote studentensteden actief en heeft al 300 Move-projecten met kinderen van basisscholen uit minder bedeelde wijken en studenten uitgevoerd. Vanaf dit voorjaar trekt Move voor het eerst ook naar het vmbo met het nieuwe project Move your world.

Meer informatie vind je op de website. Deze wordt binnenkort in een nieuw jasje gestoken. Stichting Move

Het MeasureCamp Goede Doel 2018

Vorig jaar hadden we de Regenboog Groep als goed doel tijdens MeasureCamp Amsterdam. Een experiment, maar wat een succes. We hebben resultaten geboekt. We hebben van elkaar geleerd. De organisatie heeft veel nieuwe inzichten gekregen en kan nu ook zelfstandig aan de slag om hun online zichtbaarheid te verbeteren. Lees meer over de geboekte resultaten. Ook hebben we veel leuke reacties gekregen van de deelnemers. Het is leuk om kennis te delen en helemaal aan een organisatie die het heel goed kan gebruiken en zulke mooie dingen doet.

Voor de 2018 editie van MeasureCamp Amsterdam zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe organisatie. Stichting Move was een perfecte kandidaat. Enthousiast en leergierig. Ze hebben mooie uitbreidingen op de planning staan en er komt een nieuwe website aan. Leuke nieuwe uitdagingen dus. De kennis en hulp kan hier ook direct op worden toegepast.

Plan van aanpak

Move krijgt een soortgelijke aanpak als de Regenboog. Alle feedback vanuit de Regenboog nemen we mee. “Always be optimizing”.  Tijdens een uitgebreid gesprek hebben we de behoeftes in kaart kunnen brengen en hebben we een programma opgesteld. Net als vorig jaar zullen we sessies hebben namens het Goede Doel tijdens de unconference op 21 april. Zeven sessies van een half uur met een expert als sessieleider.

1) doelen
2) (online) strategie
3) data – datalayer
4) data – tms implementatie
5) google analytics
6) datavisualisatie
7) SEA

Help je mee?

Kom je naar MeasureCamp de 21e? Kom langs bij één van de sessies en deel je kennis. De sessie zal een brainstorm worden, alle ideeën worden opgeschreven.

Het blijft hier niet bij. We willen de stichting ook echt helpen met de implementatie en een stukje training geven zodat de medewerkers ook zelfstandig aan de slag kunnen met bijvoorbeeld Google Analytics. We zoeken daarom ook vrijwilligers die naderhand verder willen helpen met verschillende onderdelen. Laat je gegevens bij ons achter. Dat kan tijdens MeasureCamp maar ook nu al via een mailtje naar amsterdam@measurecamp.org

———————————–

stichting move

Move links young people who have a less head start than their peers to students. By letting them work together and come in action for their environment, these young people notice what they can achieve and what impact they can have on their own environment. We let them discover that they can change the world. Move is currently active in ten large student cities and has already carried out 300 Move projects with children from primary schools from disadvantaged neighborhoods and students. Starting this spring, for the first time Move will also be moving to VMBO with the new ‘Move your world’ project.

More information can be found on the website. This will soon have a new look and feel.  Move Foundation

The MeasureCamp Charity organization 2018

Last year we had the Rainbow Group as charity during MeasureCamp Amsterdam. An experiment, but what a big success. We have achieved results. We have learned from each other. The organization has received many new insights and can now also work independently to improve their online presence. Read more about the achieved results (Only in Dutch). We also received a lot of nice comments from the participants. It is nice to share knowledge and especially to an organization that can use it very well and does such beautiful things.

For the 2018 edition of MeasureCamp Amsterdam we went looking for a new organization. Move was a perfect candidate. Enthusiastic and eager to learn. They have nice expansions on their schedule and there is a new website coming. So nice new challenges. The knowledge and help can also be applied directly to this.

Plan of action

Move gets a similar approach to the Rainbow. We took all the feedback we got from the Rainbow. “Always be optimizing”. During an extensive talk we were able to map out the needs and we have drawn up a program. Just like last year, we will have sessions on behalf of the charity organization during the unconference on 21 April. Seven sessions of half an hour with an expert as session leader.

1) goals
2) (online) strategy
3) data – data layer
4) data – tms implementation
5) google analytics
6) data visualization
7) SEA

Do you want to play a role?

Are you coming to MeasureCamp the 21st? Visit one of the sessions and share your knowledge. The session will be a brainstorm, all ideas will be written down.

But that’s not the only thing we do. We really want to help the foundation with the implementation and give a bit of training so that the employees can also get started with Google Analytics, for example. That is why we are also looking for volunteers who want to help further down the road with different parts. Leave your details with us. You can do this during MeasureCamp but also by sending an e-mail to amsterdam@measurecamp.org now.